Projekt „Ekspert przez Doświadczenie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasta Gdynia, realizatorem zaś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Projekt realizowany jest od 01.06.2016 roku do 28.02.2016 roku. Grupą docelową jest 30 mieszkanek/mieszkańców Gdyni, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W trakcie realizacji projektu proponujemy uczestnikom/uczestniczkom kompleksowe, długotrwałe wsparcie w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej, tj. wsparcie pracownika socjalnego, doradcy osoby niepełnosprawnej, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy oraz kursy zawodowe. Jednak największą wartość stanowi możliwość uczestnictwa w kursie „Ekspert przez doświadczenie” (EPD).

Uczestniczki/uczestnicy, którzy wezmą udział w kursie:

Kurs „Ekspert przez doświadczenie” – składa się z dwóch poziomów:

Poziom podstawowy składa się z 100 godzin zajęć teoretycznych oraz praktyk. Obejmuje następujące zagadnienia:

Poziom zaawansowany składa się z 140 godzin zajęć teoretycznych oraz praktyk. Obejmuje następujące zagadnienia:

Jest to innowacyjna metoda wsparcia i aktywizacji, która prowadzi do zmiany sposobu myślenia na temat doświadczania kryzysu psychicznego – traktując go jako zasób i narzędzie do pracy z innymi osobami doświadczającymi podobnych trudności..